20 mei 05:03

Aanleveren

nprz

NPRZ presenteert uitvoeringsplan 2023-2027 voor Rotterdam Zuid

Partners in het NPRZ bouwen met ambitie en koersvastheid voort op sterke basis van afgelopen tien jaar. Extra aandacht om kinderen van 0-4 jaar een sterke start in het leven te geven, stevigere bondgenootschappen met bewoners en een proef met inkomenszekerheid voor mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan. Dit zijn een paar punten uit het Uitvoeringsplan 2023-2027 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat onlangs is gepresenteerd.

Het uitvoeringsplan mag gezien worden als het spoorboekje om Zuid de komende jaren verder te versterken en bewoners dezelfde kansen te geven als bewoners elders in ons land. Dat gebeurt volgens de NPRZ-aanpak waarbij langdurig en integraal wordt gewerkt en met een rol voor alle partners. In het nieuwe uitvoeringsplan zijn ook de aanbevelingen opgenomen uit de Midterm (p)Review ‘Tot hier en nu verder’. De midterm was een onafhankelijk onderzoek onder leiding van Martin van Rijn naar de eerste tien jaar NPRZ. Een van de aanbevelingen is om sterkere bondgenootschappen met bewoners van Zuid te smeden. Het gaat hierbij vooral om eigenaarschap over kwesties dicht op de huid van de bewoners en binnen de pijlers van het NPRZ. De sterkere bondgenootschappen worden vormgegeven via de kanalen van de partners (b.v. cliëntenraden, wijkraden, Wijk aan Zet), maar ook misschien via speciale Burgertoppen of -beraden.

Stijgen
De gezamenlijke en langdurige aandacht op Zuid werpt vruchten af, zo blijkt zowel uit de midterm als uit de jaarlijkse voortgangsrapportages van het NPRZ zelf. Zo is er 10 uur extra les op basisscholen en wordt er meer gekozen voor opleidingen in kansrijke sectoren, is de kwaliteit van woningen verbeterd, zijn er 2000 mensen met een uitkering minder sinds de start van het NPRZ in 2012 (terwijl het aantal inwoners in die periode met meer dan dertigduizend groeide). Maar vooral: het beeld over Rotterdam-Zuid kantelt. Er is een positieve verandering in de beeldvorming over én op Zuid. Maar tegelijkertijd blijven grote delen van Zuid erg kwetsbaar. Zo is het percentage huishoudens met problemen nog steeds fors hoger dan in gebieden elders in ons land en merken bewoners in met name de focuswijken nog te weinig van economische vooruitgang.

Nieuwe pijlers
In het Uitvoeringsplan 2023-2027 zijn twee nieuwe pijlers opgenomen: Thuisbasis op Orde als ondersteuning voor bewoners om hun leven op de rails te krijgen en houden. En de pijler Veilig om de verleiding van de verkeerde pad weg te nemen en de macht van de drugseconomie te doorbreken. De twee onderwerpen kregen in voorgaande periodes ook al aandacht maar zijn nu als zelfstandige
pijlers opgenomen.

Thuisbasis op Orde
Een stevige thuisbasis vergroot de kans op een succesvolle schoolloopbaan voor kinderen en de kans op werk voor volwassenen. Op Zuid wonen relatief veel mensen zonder zo’n basis: er is veel armoede, zijn veel mensen met schulden, problemen, stress, met een verstandelijke beperking,. In de midterm wordt geadviseerd extra aandacht te regelen voor kinderen van 0-4 jaar. Daarom wordt nu een speciaal programma ontwikkeld om te zorgen dat deze groep een zo goed mogelijke start in het leven krijgt. Elementen in deze aanpak zijn onder meer gratis kinderopvang en 16 uur voorschoolse educatie voor 2- en 3-jarige peuters die opgroeien in armoede.

Binnen Thuisbasis op Orde wordt ook ingezet op het vereenvoudigen van het vinden en krijgen van hulp voor bewoners van Zuid en op het extra ondersteunen van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Veel mensen met een lvb functioneren prima maar hebben, in onze steeds complexer wordende maatschappij, een verhoogde kans te verdwalen in administratieve regelingen en voorschriften, met grote problemen als gevolg.

School
Binnen de pijler School komt de tien uur extra lestijd nu beschikbaar voor alle basisscholen en scholen op Zuid in het voortgezet onderwijs. Ook worden de schoolleidingen van het basisonderwijs op Zuid versterkt omdat deze scholen veel extra taken hebben vergeleken met scholen in wijken elders. Bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt passend én kansrijk adviseren het motto. Optimisme bij het adviseren loont namelijk, zo blijkt uit onderzoek, zeker als er twijfel is bij een
leerling vanwege de thuissituatie. Verder gaan de mbo’s hun ambities verhogen om meer studenten op een opleiding techniek te
krijgen. Techniek is, samen met zorg en haven, een opleidingsrichting met vooruitzicht op een goed betaalde baan. Voor deze opleidingen krijgen leerlingen van Zuid ook de zogenoemde AanDeBak-garantie.

Werk
Bij de pijler Werk wordt de komende jaren op Zuid gestart met loonkostensubsidie. Hierbij worden werkgevers met subsidie gestimuleerd om mensen van Zuid in dienst te nemen die niet zo snel of makkelijk meekomen in het arbeidsproces. Ook start op Zuid de pilot inkomenszekerheid. Hierbij worden onzekerheden rondom het maandelijks inkomen zoveel mogelijk weggehaald als mensen uit de bijstand aan het werk gaan. Verder wordt de handhaving weer opgestart. Hierbij is oog voor de mens: fouten worden gecorrigeerd, misbruik aangepakt.

Wonen
In de pijler Wonen wordt komende jaren wordt meer aandacht besteed aan het schaalniveau van de wijk. De projecten binnen de pijler Wonen worden grotendeels bepaald door wat de wijk als totaal nodig heeft. Hierbij moet ook worden gedacht aan zaken als ondersteuning van kwetsbare bewoners, de ondermijningsaanpak en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook is er de komende jaren meer aandacht voor het bondgenootschap met bewoners. Het uitgangspunten hierbij is de betrokkenheid in de beginfase, het open gesprek en een structureel contact. De wijkraden zijn hierbij een belangrijke partner.

Veilig
Deze nieuwe pijler werkt de komende jaren onder meer aan het voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen vallen voor het snelle geld van de criminaliteit. Dat wordt gedaan met projecten om de weerbaarheid van deze groep te vergroten, onder meer met een project met vr-brillen. Maar ook met projecten als Onwijze Moeders en Buurtvaders en met een persoonsgerichte aanpak van jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Ook is er veel aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze groep is kwetsbaar omdat criminelen deze groep gebruikt om het risicovolle criminele loopwerk te doen (uithalen van containers, bankrekening beschikbaar stellen voor criminele transacties).

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Lees het uitvoeringsplan digitaal via: https://nprz.nl/over-nprz/onze-documenten/uitvoeringsplan

 

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten

Das gezellig!

In de Sandelingstraat, Sint Andriesstraat en kruispunt Putsebocht zijn fraai gevulde plantenbakken opgehangen. Wij hoorde dat ook de