LikeJeWijk

Privacybeleid

Privacyverklaring

Binnen onze organisatie verwerken wij persoonsgegevens en daarom willen we je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vind je het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de controle en uitvoering van dit beleid is Like je Wijk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die in een wijk wonen, werken of deel uitmaken van een community die kennis met elkaar deelt.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Ons doel is om mensen (bijvoorbeeld inwoners en organisaties uit de wijk) met elkaar in contact te brengen, dat ze elkaar makkelijker vinden om nog beter elkaars kennis en kwaliteiten te benutten en meer dingen samen te doen. Zo willen we dat er nog meer betrokkenheid onderling ontstaat en dat er een positieve ontwikkeling op gang wordt gebracht.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je berichten wilt laten plaatsen of gevonden wilt worden op ons online buurtplatform hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je identificeren en contact met je opnemen indien hier een goede reden voor is.  Wij gebruiken je naam en e-mailadres bijvoorbeeld om relevante informatie uit jouw wijk te laten zien en je goed te informeren. Ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Je gegevens gebruiken we ook om je het laatste nieuws uit je buurt te sturen. Wil je dat niet? Dan kun je je altijd hiervoor afmelden.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?

Nee, verkopen dat doen we sowieso niet, delen zou kunnen mits je daar zelf nadrukkelijk mee hebt ingestemd. Om onduidelijkheden te voorkomen zal dit dan altijd schriftelijk overeengekomen worden.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheersmaatregelen getroffen om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen onze organisatie hebben daartoe aangewezen medewerkers toegang tot persoonsgegevens. Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.

Hoe gaan jullie om met beeldmateriaal?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor het beeldmateriaal dat wij publiceren gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel beeldmateriaal publiceren, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken. Ditzelfde geldt voor videobeelden.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Wanneer je ons buurtplatform gebruikt om content te laten plaatsen of als je reageert op berichten op onze social media kanalen ben je hier zelf ook medeverantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  Bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie aanleveren. Als je dit doet dan verklaar je:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging, smaad of laster.
  • Stichting Like je Wijk te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
  • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen als je gegevens veranderen.
  • Dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.
  • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is Stichting Like je Wijk geen partij in de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.
  • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen via privacy@likejewijk.nl

Wijzigingen privacybeleid

Dit is versie 1.2 van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.