23 juni 22:24

Aanleveren

1698854458054

Investering voor versterking Rotterdam-Zuid: Rijk en gemeente investeren ieder 30 miljoen euro in Zuid

NPRZ-partners Rijk en gemeente Rotterdam investeren met de Regio Deal Rotterdam-Zuid ieder 30 miljoen euro in Rotterdam-Zuid. Het geld wordt gebruikt om de achterstanden van Zuid ten opzichte van de vier grote steden verder in te lopen. Woensdag 1 november is de Regio Deal Rotterdam-Zuid gepresenteerd in bijzijn van Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), wethouder Tim Versnel (o.a. wethouder NPRZ en tevens NPRZ-bestuurslid namens de gemeente) en Marco Pastors (directeur NPRZ).

‘’Met deze regiodeal trekken we alles uit de kast om Rotterdammers op Zuid vooruit te helpen, bijvoorbeeld naar werk. Werk is namelijk geweldig en de krapte op de arbeidsmarkt biedt volop kansen. Meer kansen en minder chagrijn, daar gaan we voor,’’ aldus Tim Versnel, NPRZ-bestuurslid namens de gemeente.

School
Het geld wordt ingezet om onderwijsachterstanden op Zuid weg te werken, het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en om jongeren op te leiden en voor te bereiden voor de arbeidsmarkt. Zo wordt geïnvesteerd in het programma Mentoren op Zuid waarbij studenten coach en begeleider zijn van leerlingen van Zuid. Ook wordt geïnvesteerd in het lerarentekort en het versterken van de schoolleiding. Scholen op Zuid hebben, meer dan scholen elders, te maken met veel leerlingen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit vergt veel tijd en aandacht van de schoolleiding en gaat ten koste van andere zaken. Met de investering komt er meer ruimte om te sturen op primaire onderwijszaken.

Werk
De samenwerkende partijen willen ook dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd. Hierbij wordt gestreefd met een relatieve daling van 40% van het Rotterdams totaal nu, naar 31% in 2031. Met de investering van Rijk en gemeente worden extra werkconsulenten op Zuid ingezet die werkzoekenden helpen met het oplossen van de problemen (zoals schulden, taalbarrières, fysieke of mentale belemmeringen) die het vinden en behouden van werk in de weg staan. Ook wordt extra geïnvesteerd in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kinderopvang en in inkomenszekerheid. Bij dit laatste wordt gezorgd dat mensen die aan het werk gaan niet worden geconfronteerd met grote schommelingen in hun inkomen omdat de toeslagen die ze ontvangen worden aangepast.

Thuisbasis op Orde
Verder is het doel om bewoners op Zuid met hulp en begeleiding een stevige thuisbasis te bieden, waardoor de kans op een succesvolle schoolcarrière voor kinderen en de kans op werk voor volwassen wordt vergroot. Dit wordt gedaan met onder meer extra capaciteit en kwalitatief goede professionals in en rond de wijkteams van Zuid. Ook is het bedoeling dat deze wijkteams zonder wachtlijst gaan werken. Verder wordt de Children’s Zone-aanpak/gezinsaanpak die nu in een aantal wijken op Zuid wordt ingezet, uitgebreid naar het hele NPRZ-gebied. Verder wordt een programma ontwikkeld voor 0-4 jarigen zodat kinderen taalvaardig, motorisch goed ontwikkeld en mentaal gezond op de basisschool komen.

Wonen
De samenwerkende partijen willen ook een versterkte handhavingsaanpak voor de woningmarkt zodat huurders in een kwetsbare positie beter worden beschermd en misstanden in de woningvoorraad sneller worden aangepakt.

Extra vaart voor Zuid
De extra investering van Rijk en gemeente wordt vooral gebruikt om vaart te maken met de afspraken en maatregelen uit het recent verschenen Uitvoeringsplan 2023-2027. In dit vijfjarenplan staan concrete acties om de kansen van bewoners van Zuid te vergroten zodat ze dezelfde kansen krijgen als bewoners elders in ons land.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie, Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland aan een gezonde toekomst voor Rotterdam- Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Uitgebreide informatie over de Regio Deal Rotterdam-Zuid is te vinden in de brief aan de gemeenteraad.

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten

Buurtfeest Roseknoop

Zaterdag 29 juni 13.00 – 17.00 uur Het gonst rondom de Beijerlandselaan! De Roseknoop gaat binnenkort open en